Tartalom

1. Szolgáltató megnevezése
2. Az Általános Szerződési Feltételek tartalma
3. M1 Med Beauty Hungary Kft. szolgáltatásai és a szolgáltatások feltételei
4. A szolgáltatási díjak kiegyenlítése
5. Megrendelő kötelezettségei
6. Szolgáltató kötelezettségei*
7. A szerződés megszűnése, díjvisszatérítés
8. Egyéb rendelkezése
9. Jogviták rendezése

1. Szolgáltató megnevezése

Cégnév:               M1 Med Beauty Hungary Kft.
Székhely:            1061 Budapest, Andrássy út 1. 1. em. 2.
Cégjegyzékszám:  01-09-403416
Adószám:           32028256-2-42
Képviseli:            Attila Strauss, Kilian Brenske
e-mail:  info@m1-beauty.hu

2. Az Általános Szerződési Feltételek tartalma

Jelen Általános Szerződési Feltételek dokumentum létrejön a M1 Med Beauty Hungary Kft. (a továbbiakban M1 Med Beauty Hungary Kft.) és annak – https://www.m1-beauty.hu címen elérhető – szolgáltatásait igénybevevő Megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő), a továbbiakban együtt, mint Felek között.

Az ÁSZF a Felek között létrejövő, az szolgáltatás igénybevételéhez kapcsolódó szabályokat, Felek jogait és kötelezettségeit hivatott lefektetni. Jelen ÁSZF elfogadásával a Megrendelő elfogadja, és magára érvényesnek veszi a M1 Med Beauty Hungary Kft. által szabott részvételi és egyéb feltételeket, szabályokat.

3. M1 Med Beauty Hungary Kft. szolgáltatásai és a szolgáltatások feltételei

Online időpontfoglalás személyes szakorvosi konzultációra:

A M1 Med Beauty Hungary Kft. lehetőséget biztosít személyes szakorvosi konzultációra történő online időpontfoglalásra a https://www.m1-beauty.hu/book-online/ elérhetőségen.

4. A szolgáltatási díjak kiegyenlítése

Megrendelő köteles az általa megrendelt szolgáltatások díjának kiegyenlítésére.

5. Megrendelő kötelezettségei

Megrendelő hozzájárul, hogy a Szolgáltató üzenetet küldjön a vásárlás során megadott e-mail címre felek jogviszonyában bekövetkezett változásokról.  Megrendelő jogosult a fent megadott e-mail címre küldött üzenettel az e pontban írt szolgáltatást megtiltani.

6. Szolgáltató kötelezettségei

A M1 Med Beauty Hungary Kft. garantálja, hogy a szolgáltatások megrendeléskori árát a szerződő féllel szemben nem változtatja meg a szerződéses időszakban (fizetés és konzultáció közötti időszakban).

A Szolgáltató felel a szolgáltatás adott időpontban történő igénybevehetőségéért.

A szolgáltatás teljesítését – a pénzügyi teljesítéstől függetlenül – megtagadhatja a Szolgáltató, amennyiben az Megrendelő által igényelt konzultáció felhasználásával kapcsolatosan jogszabályba ütköző tény jut a Szolgáltató tudomására (különös tekintettel harmadik személy védjegy-vagy személyiségi jogainak megsértése).

A Szolgáltató köteles a felmerülő hibákat lehetőségeihez mérten a lehető legrövidebb időn, de legkésőbb 72 órán belül kijavítani.

A Szolgáltató nem tartozik felelősséggel a neki nem felróható módon bekövetkező váratlan eseményekből eredő szolgáltatási kimaradásokért, esetleges adatveszteségekért, illetve azon károkért, amelyek rajta kívül álló okok eredményeképpen következtek be.

A Szolgáltató fenntartja a jogot a szolgáltatásai körének bővítésére, amelyről nem köteles az Megrendelőt értesíteni.

Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy amennyiben tudomására jut, hogy a megrendeléskor megadott adatok a valóságnak nem felelnek, meg a szolgáltatást felfüggessze. Megrendelő e rendelkezést tudomásul veszi és elfogadja.

Szolgáltató tájékoztatja természetes személy Megrendelőt, hogy a Szerződés teljesítéséhez Szolgáltató adatkezelési tájékoztatója szerinti adatokat, az ott meghatározott módon és céllal kezeli.

7. A szerződés megszűnése, díjvisszatérítés

A Szerződés megszűnik:

  • a Szolgáltató jogutód nélküli megszűnésével;
  • nem természetes személy Megrendelő jogutód nélküli megszűnésével;
  • természetesen személy Megrendelő halálával;
  • felek közös megegyezésével,
  • Megrendelő elállásával

 A Szerződés megszüntetésére irányuló nyilatkozatok kizárólag írásban érvényesek.

Elállási/Felmondási jog

A megrendeléstől való elállásra mindaddig lehetőség van, amíg a konzultációt nem nyitotta az megrendelő. Ezt követően a vásárlástól való elállásra nem jogosult.

45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 29. §. (1) a) alapján:

29. § (1) A fogyasztó nem gyakorolhatja a 20. § szerinti jogát

a) a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;

Fentiekre tekintettel Megrendelő nyilatkozik, hogy Szolgáltató kifejezett beleegyezésével kezdte meg a szolgáltatás nyújtását és tudomásul veszi, hogy a teljesítés megkezdésével (online, vagy személyes konzultáció megkezdése) a  45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20.§ szerinti elállási jogát elveszíti.

A Szolgáltató, illetve az Megrendelő jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani, amennyiben a másik fél, a Szerződés rendelkezéseit súlyosan megszegi.

A Szolgáltató, illetve az Megrendelő az azonnali hatályú felmondására vonatkozó – jelen ÁSZF 1. számú melléklete szerinti elállási nyilatkozat c. dokumentum alkalmazásával – nyilatkozatát a másik fél postai címére vagy e-mail címére köteles megküldeni.

A Szolgáltató, illetve az Megrendelő postacímére tértivevényes, ajánlott küldeményként megküldött küldeményt kézbesítettnek kell tekinteni abban az esetben is, ha az „nem kereste” vagy „átvételt megtagadta”, „ismeretlen helyre költözött” stb. jelzéssel érkezik vissza.

8. Egyéb rendelkezések

A Szolgáltató az ÁSZF 1. pontjában megjelölt szolgáltatás használati jogát átengedi, egyebekben fenntart minden jogot. Az ÁSZF 1. pontjában megjelölt szolgáltatás minden eleme szerzői jogi védelem alatt áll. Megrendelő a Szolgáltató e pontban tett tájékoztatását kifejezetten tudomásul veszi.

Szolgáltató tájékoztatja Megrendelőt, hogy a https://www.m1-beauty.hu oldalain található képek, videók, szövegek, ebookok, egyéb anyagok a Szolgáltató tulajdonát képezik.

Szerződő felek kijelentik, hogy a szerződés teljesítése során egymással együttműködnek, a szükséges tájékoztatást egymásnak megadják, az esetleges vitás kérdésekben elsősorban békés úton történő megoldást részesítik előnyben.

Jelen ÁSZF rendelkezéseit a Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani. A Szolgáltató a módosítás lényegi elemeit a https://www.m1-beauty.hu oldalon jól látható módon köteles elhelyezni.

9. Jogviták rendezése

Amennyiben Szolgáltató és Megrendelő között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, a fogyasztónak minősülő Megrendelő, a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testülethez fordulhat és kezdeményezheti a Testület eljárását, illetve fordulhat az

Eladó székhelye szerint illetékes Békéltető Testülethez is, továbbá a következő jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva Megrendelő számára.

  • Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál,
  • Vitarendezési eljárás az Európai Unió online vitarendezési platformján keresztül: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HU
  • Magyarországon a Budapesti Békéltető Testület (BBT) jogosult eljárni az online adásvételi vagy szolgáltatási szerződésekhez kapcsolódó határon átnyúló fogyasztó és kereskedő közötti jogvitákban.
  • Békéltető testület eljárásának kezdeményezése

Szolgáltató székhelye szerint illetékes Testület a Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület

Megnevezés:
Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület
Címe: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10.
Ügyintézés helyszíne: 4025 Debrecen Vörösmarty u. 13-15.
Telefonszáma: (52) 500-710
Fax száma: (52) 500-720
E-mail cím: info@hbkik.hu

Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

A Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli.

A fogyasztó a lakóhelye / tartózkodási helye alapján az alábbi békéltető testületekhez fordulhat a fogyasztói jogvita rendezése érdekében:

Baranya Megyei Békéltető Testület
Címe: 7625 Pécs, Majorossy Imre u. 36.
Levelezési címe: 7602 Pécs, Pf. 109.
Telefonszáma: (72) 507-154
Fax száma: (72) 507-152
E-mail cím: bekelteto@pbkik.hu

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület
Címe: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.
Telefonszáma: (76) 501-525, (76) 501-500
Fax száma: (76) 501-538
E-mail cím: bkmkik@mail.datanet.hu

Békés Megyei Békéltető Testület
Címe: 5601 Békéscsaba, Penza ltp. 5.
Telefonszáma: (66) 324-976, 446-354, 451-775
Fax száma: (66) 324-976
E-mail cím: bmkik@bmkik.hu

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület
Címe: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.
Telefonszáma: (46) 501-091, 501-870
Fax száma: (46) 501-099
E-mail cím: bekeltetes@bokik.hu

Budapesti Békéltető Testület
Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
Telefonszáma: (1) 488-2131
Fax száma: (1) 488-2186
E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu
Honlap cím: www.bekeltet.hu

Csongrád Megyei Békéltető Testület
Címe: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.
Telefonszáma: (62) 554-250/118 mellék
Fax száma: (62) 426-149
E-mail cím: bekelteto.testulet@csmkik.hu

Fejér Megyei Békéltető Testület
Címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.
Telefonszáma: (22) 510-310
Fax száma: (22) 510-312
E-mail cím: fmkik@fmkik.hu

Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület
Címe: 9021 Győr, Szent István út 10/a.
Telefonszáma: (96) 520-202; 520-217
Fax száma: (96) 520-218
E-mail cím: bekeltetotestulet@gymskik.hu

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület
Címe: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10.
Ügyintézés helyszíne: 4025 Debrecen Vörösmarty u. 13-15.
Telefonszáma: (52) 500-710
Fax száma: (52) 500-720
E-mail cím: info@hbkik.hu

Heves Megyei Békéltető Testület
Címe: 3300 Eger, Faiskola út 15.
Levelezési címe: 3301 Eger, Pf. 440.
Telefonszáma: (36) 416-660/105 mellék
Fax száma: (36) 323-615
E-mail cím: tunde@hkik.hu

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület
Címe: 5000 Szolnok, Verseghy park 8.
Telefonszáma: (56) 510-610
Fax száma: (56) 370-005
E-mail cím: kamara@jnszmkik.hu

Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület
Címe: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.
Telefonszáma: (34) 513-010
Fax száma: (34) 316-259
E-mail cím: kemkik@kemkik.hu

Nógrád Megyei Békéltető Testület
Címe: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/a
Telefonszám: (32) 520-860
Fax száma: (32) 520-862
E-mail cím: nkik@nkik.hu

Pest Megyei Békéltető Testület
Címe: 1119 Budapest, Etele út 59-61. 2. em. 240.
Telefonszáma: (1)-269-0703
Fax száma: (1)-269-0703
E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu
Honlap cím: www.panaszrendezes.hu

Somogy Megyei Békéltető Testület
Címe: 7400 Kaposvár, Anna utca 6.
Telefonszáma: (82) 501-000
Fax száma: (82) 501-046
E-mail cím: skik@skik.hu

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület
Címe: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.
Telefonszáma: (42) 311-544, (42) 420-180
Fax száma: (42) 311-750
E-mail cím: bekelteto@szabkam.hu

Tolna Megyei Békéltető Testület
Címe: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25.
Telefonszáma: (74) 411-661
Fax száma: (74) 411-456
E-mail cím: kamara@tmkik.hu

Vas Megyei Békéltető Testület
Címe: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.
Telefonszáma: (94) 312-356
Fax száma: (94) 316-936
E-mail cím: pergel.bea@vmkik.hu

Veszprém Megyei Békéltető Testület
Cím: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1.
Telefonszáma: 88/429-008, vagy 88/814-111 (VKIK)
Fax száma: 88/412-150 (VKIK fax száma)
E-mail cím: info@bekeltetesveszprem.hu
web: www.bekeltetesveszprem.hu

Zala Megyei Békéltető Testület
Címe: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi utca 24.
Telefonszáma: (92) 550-513
Fax száma: (92) 550-525
E-mail cím: zmbekelteto@zmkik.hu

________________________________________

1. számú melléklet: Elállási Nyilatkozat

Címzett:
M1 Beauty Korlátolt Felelősségű Társaság
1061 Budapest,  Andrássy út 1. 1. em. 2.

Elállási Nyilatkozat

Alulírott kijelentem, hogy gyakorlom elállási jogomat az alábbi szolgáltatások megrendelésére irányuló szerződés tekintetében:

Szerződés megnevezése: Megbízási szerződés orvosi konzultáció vonatkozásában

Szolgáltatás pontos megjelölése:

Szerződéskötés időpontja:

A fogyasztó neve:

A fogyasztó címe:

Vételár visszatérítését a következő bankszámlára kérem:

Bank Neve:

Bankszámla jogosultja:

Bakszámla száma:

Kelt: